Bæredygtighed

Bliv klogere på vores værdier,
og hvordan vi arbejder med bæredygtige tiltag.

Vi bruger træ - Vi planter træer

Træ er en helt essentiel del af vores DNA og har været det siden grundlæggelsen i 1940 - derfor er det meningsfuldt for os at bidrage lokalt til at skabe nye skovområder i Danmark.

De danske skove spiller en stor rolle for klimaet, og genoprettelsen af skovene og mere vild natur har afgørende betydning for både mennesker, planter og dyr.

Derfor har vi allieret os med Growing Trees Network Foundation, og sammen skriver vi nye folkeskove i Danmark ind i vores historie.

Vi er stolte – og ikke mindst ydmyge – over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye skovområder. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre rent drikkevand, flere levesteder for planter og dyr, og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv.

 

FSC®-certificeret træ siden 2009

Uanset om du køber et shelter, nyt træhegn, plankemøbler eller et andet produkt af træ hos os, er du garanteret, at det er fremstillet af træ, som er certificeret. Ja, selv de engangs paller, som vores produkter transporteres på, er FSC®-certificerede. 

Det betyder, at træet kommer fra en skov, hvor der stilles strenge krav til reetablering, så skovarealerne bevares generation efter generation. Samtidigt sikrer den uafhængige organistation bag FSC®-ordningen, at skovene drives med respekt for dyr, planteliv og mennekser. 

PEFC®-certificeret træ siden 2023

Ansvarlig skovdrift og skovbrug er vigtig for os, da størstedelen af vores produkter netop er fremstillet af træ. Som et led i bestræbelsen på at sikre produkter fremstillet af træ, der kommer fra ansvarlige kilder, har vi med PEFC® tilføjet endnu en certificering til vores miljømærkning.

PEFC® er en global organisation, der siden grundlæggelsen i 1999 har arbejdet med at udbrede bæredygtige skovbrug på hele kloden.

De bæredygtige skovbrug under PEFC® er bundet op på en lang række kriterier og standarder fastlagt af PEFC®. Kriterierne handler blandt andet om bevaring af biodiversiteten og det sociale liv i og omkring skovene, krav til valg af træsorter og retningslinjer for registreringer og dokumentation m.m.

Kortlægning sikrer transparens i produkternes CO²-aftryk

Vi dokumenterer og kortlægger produkternes CO²-aftryk med det mål for øje hele tiden at kunne forbedre og optimere vores grønne indsats. Vores kortlægning fungerer som målestok og skal således bruges til at nedbringe vores samlede CO2-aftryk både på kort og lang sigt.

Til at hjælpe os med kortlægningen har vi allieret os med EnergySolution, som har analyseret vores nuværende energi- og ressourcestrømme. 

Projektet blev gennemført over tre etaper: Scope 1, scope 2 og scope 3 og foregik i hele 2023, men det er en løbende proces, som vi vender tilbage til. De tre scopes indeholder hver et fokusområde, hvor der blev indsamlet data på vores udledninger - (direkte og indirekte) i forbindelse med produktion, drift, fragt osv.

FN's Verdensmål

Vores arbejde med bæredygtighed hviler ganske enkelt på ønsket om at mindske vores klimaaftryk.

Som mange andre virksomheder bruger vi FN's verdensmål som rettesnor for nogle af vores indsatsområder. Du kan læse mere om de mål, som danner grundlag for de grønne indsatser hos os.

Hvor står vi?

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

 

 


PLUS understøtter målet om

Bæredygtig energi

PLUS A/S Vores partner/leverandør

PLUS arbejder aktivt  verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi.

Vi har siden 2019 udskiftet alle dieseldrevne trucks til eldrevne trucks. På vores 8.000 m² store lager er belysningen udskiftet til energibesparende LED-belysning.

Vi har indgået aftale med vores leverandør af el om udelukkende at modtage grøn strøm.

Særligt gennem samarbejdet med FSC® og PEFC® – certificeret skovbrug – kan vi understøtte verdensmålet om bæredygtig energi.

Brugen af certificeret træ som energikilde i form af flis eller presset savsmuld til pellets (resttræ eller træ fældet til formålet og dyrket under FSC® eller PEFC®-certificeringen regler om genplantning) kan mindske CO2-udslip og fremme verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi.

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

 

 


PLUS understøtter målet om:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

PLUS A/S Vores partner/leverandør

Som virksomhed kan vi direkte påvirke dette verdensmål.

For det første kan vi sikre ordentlige og rimelige arbejdsforhold for alle medarbejdere.

For det andet er Verdensmål 8.2, som handler om højere produktivitet gennem øget diversificeret teknologisk udvikling og innovation, en væsentlig del af vores DNA.

Igangværende projekter vedrørende øget digitalisering er et eksempel på, at vi i høj grad bidrager til at sikre den økonomiske vækst og udvikling til gavn for hele virksomheden.

Vore samarbejdspartnere bidrager gennem brugen af FSC®- eller PEFC®-certificerede produkter i høj grad til at understøtte Verdensmål nr. 8 - især underpunkterne 8.4, 8.5 8.7 og 8.8.

Disse mål sigter mod at fremme effektiv brug af ressourcer, genbrug og sikring af de ansattes rettigheder.

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

 

 


PLUS understøtter målet om:

Ansvarligt forbrug og produktion hos

PLUS A/S Vores partner/leverandør

PLUS har siden 2009 været FSC®-certificeret, og vi har i den periode således udelukkende solgt certificeret træ.

Dermed har vi bidraget væsentligt til delmål 12.2 om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Med udgangspunkt i at vores produkter skal kunne leveres til kunden uden transportskader, optimerer vi løbende vores emballage.

Der, hvor emballagen ikke kan minimeres yderligere, anvendes hovedsageligt emballage bestående af genanvendte materialer.

Således møder vi verdensmålets underpunkt 12.5 om minimering af affaldsmængden gennem reduktion, genvinding og genbrug.

Pap, stål, plast og træ sorteres på vores lager og afleveres til genbrug.

Vi har indgået aftale med Norsk Elkraft Danmark A/S, der sikrer at vi udelukkende forsynes med grøn strøm, der belaster miljøet med mindre CO2. Hermed mødes verdensmål underpunkt 12.6. 

FSC®-  eller PEFC®-certificerede leverandører og samarbejdspartnere bidrager til verdensmålets underpunkter 12.2, 12.6, 12.8 ved at gøre det muligt for forbrugerne at købe certificeret træ, genbrugstræ og skabe rammer for træproducenterne, som de kan administrere ressourcerne indenfor. 

Målet handler om, inden år 2030, at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge, og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

 


PLUS understøtter målet om

Livet på land

PLUS A/S Vores partner/leverandør

Gennem udelukkende at købe FSC®- eller PEFC®-  certificeret træ bidrager PLUS til delmål 15.115,215.5.

Vi ønsker desuden at gå i dialog med de leverandører, som i dag leverer Mix 70% - træ fra forskellige kilder - om muligheden for, at de kan nå op på 100 % FSC®.

PLUS kan bidrage yderligere gennem køb af papir og pap, der er FSC®-mærket, ved at anvende paller af genbrugsmateriale og i det hele taget minimere forbrug af papir, pap og andre ressourcer.

Især gennem vores samarbejde med FSC® og PEFC® - kan vi fremme verdensmålet om bæredygtig energi.

Brugen af certificeret træ som energikilde i form af flis eller presset savsmuld til pellets (resttræ eller træ fældet til formålet og dyrket under FSC® eller PEFC®-certificeringens regler om genplantning) kan mindske CO2-udslip og fremme verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi.

ReTex-møbelplanken - 100% reddet tekstil og plast

Nye materialetyper og genanvendelse af ressourcer

Vi vil ikke være belærende, for vi ved godt, at livet og hverdagen skal hænge sammen - samtidigt med, at vi hjælper hinanden med at passe godt på vores planet.

Vi vil gerne gøre det muligt for dig at gå en anden vej end den traditionelle, når du skal vælge materialer til din haveindretning.

Derfor har vi lanceret en møbelplanke i vores sortiment, fremstillet af 100% genanvendt tekstil og plastfolie. Ved hjælp af banebrydende teknologi forvandles tøj, tekstilrester og plastfolie til et hårdt materiale med en helt unik struktur og overflade. 

Vi kalder planken for ReTex.

Ved at vælge møbler i ReTex er du med til at støtte op om at bruge nogle af de ressourcer, vi allerede har til rådighed i stedet for at producere nyt.

At arbejde med bæredygtighed er for os en fortløbende process, som hele tiden udvikler sig - og målet flytter sig i takt med verden omkring os. Men vi er på vej.

Lars Højsgård, PLUS A/S