GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER til ERHVERV

- Gælder ikke for salg til private

Ethvert salg fra PLUS A/S (herefter benævnt ”sælger” eller PLUS A/S) sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i Købers afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Nedenstående almindelige betingelser finder anvendelse for alle leverancer fra PLUS A/S til Køber – i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale.

PLUS A/S og Køber benævnes under et "Parter" eller "Parterne".

For aftaler om leverancer gælder Sælgerens ordrebekræftelse, Sælgerens salgs- og leveringsbetingelser og lov om køb i den anførte prioritetsorden.

Tilbud, forslag og andet tegningsmateriale udleveret af Sælgeren er Sælgerens ejendom. Materialet må ikke mangfoldiggøres og må kun anvendes til udførelse i forbindelse med Sælgerens leverancer.

Det påhviler Køber at indhente myndighedernes godkendelse i de enkelte projekter

 

 1. SALGSBETINGELSER:

Aftale mellem Køber og PLUS A/S anses først indgået, når PLUS A/S har fremsendt ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og tidligere materiale, er ordrebekræftelsen gældende. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse.

Tilbud fra PLUS A/S er bindende i 30 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

PLUS A/S udsteder ordrebekræftelser for alle ordrer. Køber er forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Måtte der være fejl i ordrebekræftelsen, skal Køber øjeblikkeligt fremsætte indsigelse herimod. PLUS A/S bærer således intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål, farver eller i øvrigt.

PLUS A/S bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af Køber eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller PLUS A/S udtrykkeligt skriftligt har indestået herfor.

Hvor andet ikke er aftalt, faktureres ordren i.h.t. gældende prisliste – alle angivne priser er inkl. 25% moms, men ekskl. fragt og emballagegebyr.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Ret til prisændringer forbeholdes.

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale. Varer kan returneres senest 3 mdr. fra faktura dato. Varer skal være ubeskadigede og i original ubrudt emballage.

Varer krediteres til den fakturerede pris minus 20% returomkostninger og skal returneres franko.

 

 1. LEVERING:

Produkterne leveres udelukkende til brofaste øer.

Ved ønske om levering af Produkterne til ikke-brofaste øer, da leveres kun til havnefront på fastlandet.

Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Sælgerens tilbud eller ordrebekræftelse.

PLUS A/S forbeholder sig, indtil levering har fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Levering til slutkunder (drop-shipment levering): Varerne bliver leveret som kantstenslevering, og der kræves ikke underskrift, derfor behøver kunden ikke være hjemme på leveringsdagen. Fragtmanden læsser af på en passende placering. Vi gør opmærksom på, at leveringen ofte sker med ”kranbil” og trailer der er 18 m. lang. Det er derfor strengt nødvendigt, at der er gode tilkørselsforhold og at vejen er let og fremkommelig for store lastbiler.

Evt. omkostninger i forbindelse med forkert opgivet leveringsadresse eller tilkørselsforhold, som chaufføren vurderer ikke er mulig, vil blive debiteret Køber.

Når varen afsendes fra PLUS A/S modtager slutkunden en SMS med link til track and trace. Linket vil være aktivt inden for kort tid, hvor slutkunden har mulighed for at følge ordren.

Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering / aflæsning.

Levering senest 10 arbejdsdage efter det i tilbud eller ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. Leveringstiden udskydes under de i pkt. 9 (om fore majeure) beskrevne omstændigheder.

Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af Køber anviste sted. Er aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til destinationen debiteres Køberen overskydende tid.

Levering sker mellem 07.00 og 16.00 medmindre andet er aftalt.

Såfremt Køber ikke ved vognens fremkomst giver anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens skønnet passende sted, hvorefter levering er sket og varerne henstår for Købers risiko.

Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab fabrik.

Ved levering pr. bil skal Køber kvittere for modtagelse af varerne. Er Køber ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret rette mængde, antal eller lignende.

I tilfælde hvor levering ønskes på et tidspunkt, der kræver, at læsning af materialet foretages dagen før, er det læsningsdatoen, der afgør fakturadato.

 

 1. TEKNISKE OPLYSNINGER, PRODUKTINFORMATIONER M.V.

Der tages forbehold for ændringer i materialer, dimensioner, nuanceforskelle i farver samt øvrige tekniske data.

Revnedannelser er ikke reklamationsberettiget, idet træ er et levende materiale, som påvirkes af vind og vejr. Derfor er små revnedannelser naturlige og uundgåelige, men de påvirker ikke træets styrke og stabilitet.

Alle mål på hegn og låger er modulmål og ikke hegnets fysiske mål.

 

 1. KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

PLUS A/S forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til Køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som tjener en videreudvikling af produkterne.

Sådanne ændringer giver kun Køber ret til at hæve købet, såfremt det kan bevises, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Køber til nogen skadeserstatning.

 

 1. RISIKOENS OVERGANG

Risikoen går over på Køberen ved afsendelsen eller afhentningen af de leverede genstande. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for dokumentation i denne sammenhæng.

 

 1. MANGLER OG REKLAMATIONER

Sælgerens mangelansvar har en udstrækning som nedenfor beskrevet og gælder i 12 måneder fra leveringstidspunktet.

Inden for den ovenfor nævnte periode skal PLUS A/S afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede eller foretage omlevering efter Sælgerens eget valg.

Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende mod PLUS A/S, og Køber kan ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. PLUS A/S har ikke ansvar for tab påført Køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.

Indsigelser mod mængde og kvalitet af modtagne leverancer skal omgående meddeles PLUS A/S.

Såfremt der konstateres mangler, er Køber forpligtiget til inden 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, at reklamere skriftligt overfor PLUS A/S. Undlader Køber dette, kan Køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

Efter at risikoen for leverancen er gået over til Køberen, har Sælgeren intet ansvar for mangler ud over de ovenfor foreskrevne. Sælgeren kan således ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til drifts- og avancetab, tidstab og følgeomkostninger i øvrigt, som manglen måtte have forvoldt.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vort skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

Byggeleveranceklausul – tidsmæssigt udvidet reklamationsret

Såfremt Sælgerens leverance sker til et byggearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder, således at mangelansvar efter de ovenstående regler kan gøres gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.

Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Sælgerens Køber.

I disse tilfælde kan sag tillige anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse krav mod PLUS A/S, men ikke i videre omfang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end Sælgerens Køber kunne have rejst krav

 

 1. FORSINKELSE

En eventuel forsinkelse af leveringstiden berettiger ikke Køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

Såfremt forsinkelsen er væsentlig, har Køber dog mulighed for at vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller at annullere ordren, men Køber er ikke berettiget til erstatning.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

I tilfælde af forsinkelse eller mangler har Køber ikke andre mislighedsbeføjelser end de ovenfor anførte. i pkt. 6 (vedrørende mangler og reklamation) og 7 (vedrørende forsinkelse).

PLUS A/S er ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, indirekte tab eller lignende tab, i tilfælde af forsinket levering eller mangler.

PLUS A/S kan i ingen tilfælde drages til ansvar for tab som følge af mangler, forsinkelser eller andre skader, som skyldes forhold, som PLUS A/S er uden indflydelse på, herunder krig, terror, hærværk, brand, pandemi, blokader, importrestriktioner, eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende.

Beregninger og anden rådgivning ydet af PLUS A/S er alene vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk rådgivning.

PLUS A/S er leverandør af byggekomponenter og er udelukkende ansvarlig for sin egen beskrivelse af egenskaberne for produkterne. PLUS A/S er ikke ansvarlig for design, specifikationer eller konstruktionen af produktinstallationen, som fremstilles eller udføres af andre eller som indgår i et udbudsmateriale. Kontakt venligst PLUS A/S for oplysninger om egenskaberne af produkterne.

Køber eller slutbruger er ansvarlig med hensyn til montering af produkterne fra PLUS A/S og til at opfylde gældende bygge- og brandkrav samt andre gældende lovkrav. Produkterne, konstruktionen og installationen skal være konstrueret, specificeret og dimensioneret til at passe de specifikke krav i projektet, samt de gældende arkitekt- og ingeniørkrav og praksis, sammen med forskrifter og praksis fra tredjepartsudbydere til projektet. PLUS A/S påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af Sælgerens rådgivning. 

 

 1. ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE/PRODUKTANSVAR

PLUS A/S har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede varer.

PLUS A/S er ikke ansvarlig for skade på ting. For personskade er PLUS A/S kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Forvolder en leverance fra Sælgeren skade, er Sælgeren ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af Sælgeren.

Sælgeren har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Sælgeren har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

Såfremt Sælgeren i forbindelse med leverancen måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælgeren i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgerens leverancer.

Også i sådanne tilfælde kan PLUS A/S kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Sælgerens egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Sælgerens kontraktforhold med Sælgerens Køber.

PLUS A/S anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med Sælgerens Køber og efterfølgende Købere i anledning af Parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

I alle tilfælde er PLUS A/S kun ansvarlig, såfremt der er reklameret indenfor rimelig tid efter modtagelsen.

PLUS A/S bistår alene med teknisk vejledning i henhold til særskilt aftale. Beregninger og anden rådgivning ydet af PLUS A/S er alene vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk rådgivning.

PLUS A/S er kun ansvarlig for person- eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælgerens side.

Er der tale om erhvervstingskade, er Sælgerens erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af Sælgerens mangelfulde produkt.

PLUS A/S fraskriver sig hermed i videst mulige omfang ethvert på retspraksis baseret ulovhjemlet produktansvar.

 

 1. Immaterialret, ophavsret, varemærker etc.

Indholdet på vores hjemmeside www.PLUS.dk (herunder billeder, design, logoer, illustrationer, mønstre, fotografier, tekst og andre materialer) er proprietært og er beskyttet som sådan enten af ophavsret og / eller varemærke eller lignende. Alle rettigheder tilhører PLUS A/S eller vores leverandører såsom betalingstjenesteudbydere eller deres respektive ejere.

Kopiering, ændring, distribution, reproduktion eller brug af andre midler er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra PLUS A/S.

 

 1. FORCE MAJEURE

PLUS A/S er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, pandemier, brand, strejke, lockout, eksport eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger uden for Sælgerens kontrol.

Dette finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos Sælgeren eller Sælgerens koncernforbundne selskaber opstår begrænsninger i kapacitet angående produktion, logistik eller tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situation er PLUS A/S berettiget til at udskyde leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

Det påhviler den Part, der ønsker at påberåbe sig nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, uden ubegrundet ophold, skriftligt at underrette den anden Part om dens opståen og ophør. Enhver af Parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden Part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af de nævnte omstændigheder.

Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

 

 1. AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER – VÆRNETING

Tvistigheder i anledning af leverancen og/eller aftalen skal afgøres efter dansk ret og ved Sælgerens værneting.

 

Sidst opdateret: Vejen, 30. juni 2023.