VÆRDIERNE

Om CE-mærkede produkter

En del af vores produkter er CE-mærkede. Her er på siden finder du en forklaring på, hvad det betyder, og hvorfor det er nødvendigt.

Leg og legeredskaber

CE mærket i henhold til sikkerhedsstyrelsen

Legetøj, der sælges i Danmark, skal have et CE-mærke påsat af fabrikanten. Mærket viser, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, som er fælles i hele EU, og i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen, som overvåger, at reglerne bliver overholdt. 

Udhusdøre

CE-mærket i henhold til DS/EN 13241:2003+A2:2016

Denne europæiske standard specificerer de krav til sikkerhed og ydeevne, der stilles til porte, bomme og afskærmninger, beregnet til installation i områder med personadgang, og hvis hovedfromål er at give sikker adgang for varer og køretøjer ledsaget af eller ført af personer i industri- og erhvervsbygninger eller beboelsesejendomme.

Om CE-mærket

CE-mærkning er fabrikantens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen. 

Error executing template "Designs/Swift/Paragraph/Swift_ArticleList.cshtml"
System.Reflection.TargetInvocationException: Destinationen for en aktivering udløste en undtagelse. ---> System.NullReferenceException: Objektreferencen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt.
  ved Dynamicweb.Content.Items.Queries.Repository.IsPageAllowed(Page page)
  ved Dynamicweb.Content.Items.Queries.Repository.GetPagesByIds(IEnumerable`1 parentIds, Boolean includeChildItems, Boolean checkPermissions, List`1& childPages)
  ved Dynamicweb.Content.Items.Queries.Repository.SelectByParentPageIds(IEnumerable`1 parentIds, Query query, Boolean includeParagraphs, Boolean includeChildItems, Boolean checkPermissions, Boolean includeInheritedItems)
  ved Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.GetItems()
  ved Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.List()
  ved Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.GetContent()
  ved Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.GetContentBySettings(String settings)
  --- Slut på staksporing af indre undtagelser ---
  ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  ved Dynamicweb.Extensibility.AddIns.AddInManager.InvokeFunction(Object instance, String functionName, Object[] arguments)
  ved Dynamicweb.Rendering.TemplateBase`1.RenderItemList(Object settings)
  ved CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e8f513eafd114491a6f312d216b847fd.<>c__DisplayClass0_0.<RenderArticleList>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) i C:\inetpub\wwwroot\plus-prod\Files\Templates\Designs\Swift\Paragraph\Swift_ArticleList.cshtml:linje 86
  ved CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e8f513eafd114491a6f312d216b847fd.Execute() i C:\inetpub\wwwroot\plus-prod\Files\Templates\Designs\Swift\Paragraph\Swift_ArticleList.cshtml:linje 53
  ved RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  ved RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  ved RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  ved RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  ved Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  ved Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  ved Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 3 @{ 4 string listSource = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("ListSource")) ? Model.Item.GetString("ListSource") : Model.PageID.ToString(); 5 string articleListSortOrder = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("ArticleListSortOrder")) ? Model.Item.GetString("ArticleListSortOrder") : "Descending"; 6 int maxItemsInList = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetInt32("MaxItemsInList").ToString()) ? Model.Item.GetInt32("MaxItemsInList") : 10; 7 string articleListLayout = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("ArticleListLayout")) ? Model.Item.GetString("ArticleListLayout") : "grid"; 8 string columnTheme = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("ColumnTheme")) ? Model.Item.GetString("ColumnTheme") : string.Empty; 9 string columnThemeClass = columnTheme != string.Empty ? " theme " + columnTheme + " p-3" + (articleListLayout == "carousel" ? " px-lg-4" : string.Empty) : string.Empty; 10 int gridSettings = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetInt32("GridSettings").ToString()) ? Model.Item.GetInt32("GridSettings") : 4; 11 int carouselSettings = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetInt32("CarouselSettings").ToString()) ? Model.Item.GetInt32("CarouselSettings") : 4; 12 bool hideScrollbar = Model.Item.GetBoolean("HideScrollbar"); 13 string scrollbarClass = hideScrollbar == false ? " slider-nav-scrollbar" : string.Empty; 14 string settingsClassGrid = string.Empty; 15 string settingsClassCarousel = string.Empty; 16 17 switch (gridSettings) 18 { 19 case 2: 20 settingsClassGrid = " grid-md-2"; 21 break; 22 case 3: 23 settingsClassGrid = " grid-md-3"; 24 break; 25 case 4: 26 settingsClassGrid = " grid-md-2 grid-lg-3 grid-xl-4"; 27 break; 28 case 5: 29 settingsClassGrid = " grid-md-2 grid-lg-3 grid-xl-5"; 30 break; 31 } 32 switch (carouselSettings) 33 { 34 case 2: 35 settingsClassCarousel = " slider-item-show2"; 36 break; 37 case 3: 38 settingsClassCarousel = " slider-item-show3"; 39 break; 40 case 4: 41 settingsClassCarousel = " slider-item-show4"; 42 break; 43 case 5: 44 settingsClassCarousel = " slider-item-show5"; 45 break; 46 } 47 48 switch (articleListLayout) 49 { 50 case "grid": 51 <div class="grid gap-md-4 grid-1@(settingsClassGrid)@(columnThemeClass) item_@Model.Item.SystemName.ToLower()"> 52 @{ 53 @RenderArticleList("Swift_Article", listSource, maxItemsInList, articleListSortOrder) 54 @RenderArticleList("Swift_ArticleListPage", listSource, maxItemsInList, articleListSortOrder) 55 } 56 </div> 57 break; 58 59 case "carousel": 60 <div class="swiffy-slider slider-item-reveal slider-nav-round slider-item-nosnap swiffy-gap-lg-4@(settingsClassCarousel)@(columnThemeClass) item_@Model.Item.SystemName.ToLower()"> 61 <div class="slider-container pb-3 py-lg-3 mt-lg-n3@(scrollbarClass)"> 62 @{ 63 @RenderArticleList("Swift_Article", listSource, maxItemsInList, articleListSortOrder) 64 @RenderArticleList("Swift_ArticleListPage", listSource, maxItemsInList, articleListSortOrder) 65 } 66 </div> 67 68 <button type="button" title="@Translate("Slider navigation button - Previous slider")" class="slider-nav"></button> 69 <button type="button" title="@Translate("Slider navigation button - Next slider")" class="slider-nav slider-nav-next"></button> 70 71 <script type="module" src="/Files/Templates/Designs/Swift/Assets/js/swiffy-slider.js"></script> 72 <script type="module"> 73 swift.AssetLoader.Load('/Files/Templates/Designs/Swift/Assets/css/swiffy-slider.min.css', 'css'); 74 document.addEventListener('load.swift.assetloader', function () { 75 swiffyslider.init() 76 }); 77 </script> 78 </div> 79 break; 80 81 } 82 } 83 84 @helper RenderArticleList(string itemType, string listSource, int maxItemsInList, string articleListSortOrder) 85 { 86 @RenderItemList(new 87 { 88 ItemType = itemType, 89 ListTemplate = "ItemPublisher/List/List.cshtml", 90 ItemFieldsList = "*", 91 ListSourceType = "Page", 92 ListSourcePage = listSource, 93 ListPageSize = maxItemsInList, 94 IncludeParagraphItems = true, 95 ListOrderBy = "PublishedDate", 96 ListSecondOrderBy = "Updated", 97 ListOrderByDirection = articleListSortOrder 98 }) 99 } 100