Privatlivspolitik

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Firmanavn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i

overensstemmelse med lovgivningen.

PLUS A/S
Ådalen 13b

6600 Vejen

Plus.dk

CVR: 34567996

Telefon: 7796 3333

Mail: plus@plus.dk

 

Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om,

hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom

på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler du indgår med os og

sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og

tjenester, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med booking,

køb, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til PLUS A/S. Oplysningerne

omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, interesser og oplysninger om

hvilke varer der købes.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på

hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler. Oplysningerne bruges til at

forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne

slettes efter maksimalt 14 måneder.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de

formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om

dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi

bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i

forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved

lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores

forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være

nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er

nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det

formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine

data.

Oplysninger om [indsæt evt. køb, bookinger] gemmes af bogføringshensyn i 5 år.

Generelle henvendelser gemmes i 365 dage eller indtil vi har leveret dine ønskede

ydelser (maksimalt 2 år).

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine

persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er

beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi

oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle

dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at

henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere

oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug

for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil

blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for

videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine

persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser

og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå

tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at

uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de

stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi

opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi

videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers

privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores

kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller

Slettet

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til

at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori

unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx,

hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er

nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at

få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver

behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine

persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af

dine persondata

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan

også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din

indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine

persondata.

 

Klageret

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til direkte til PLUS A/S]. Din klage

kan indgives på mail til plus@plus.dk  (se også kontaktoplysninger øverst).

Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores

behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail

dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00 - læs mere på

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/