GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Intet salg til private

Nedenstående almindelige betingelser finder anvendelse for leverancer fra PLUS A/S i det følgende kaldet ”sælgeren” – i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale.

 

SALGSBETINGELSER:

Aftale mellem køber og sælger anses først indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse.

Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og tidligere materiale, er ordrebekræftelsen gældende. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.

Hvor andet ikke er aftalt, faktureres ordren  i.h.t. gældende prisliste – alle angivne priser er inkl. 25% moms ekskl. fragt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Ret til prisændringer forbeholdes.

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale. Varer kan returneres senest 3 mdr. fra faktura dato. Varer skal være ubeskadigede og i original ubrudt emballage.

Varer krediteres til den fakturerede pris  -20%  returomkostninger og skal returneres franko.

 

LEVERING:

Produkterne leveres udelukkende til brofaste øer. 

Levering til slutkunder:
Varerne bliver leveret som kantstenslevering, og der kræves ikke underskrift, derfor behøver kunden ikke være hjemme på leveringsdagen. 
Fragtmanden læsser af på en passende placering. 

Vi gør opmærksom på, at leveringen ofte sker med ”kranbil” og trailer der er 18 m. lang. Det er derfor strengt nødvendigt, at der er gode tilkørselsforhold og at vejen er let og fremkommelig for store lastbiler. 
Evt. omkostninger i forbindelse med forkert opgivet leveringsadresse eller tilkørselsforhold, som chaufføren vurderer ikke er mulig, vil blive debiteret forhandler.
Når varen afsendes fra PLUS A/S modtager slutkunden en SMS med link til track and trace. Linket vil være aktivt inden for kort tid, hvor slutkunden har mulighed for at følge ordren.

 

TEKNISKE OPLYSNINGER, PRODUKTINFORMATIONER M.V.

Der tages forbehold for ændringer i materialer, dimensioner, nuanceforskelle i farver samt øvrige tekniske data.

Revnedannelser er ikke reklamationsberettiget, idet træ er et levende materiale, som påvirkes af vind og vejr. Derfor er små revnedannelser naturlige og uundgåelige, men de påvirker ikke træets styrke og stabilitet.

Alle mål på hegn og låger er modulmål og ikke hegnets fysiske mål.

 

KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

Sælgeren forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som tjener en videreudvikling af produkterne. 

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

 

RISIKOENS OVERGANG

Risikoen går over på køberen ved afsendelsen eller afhentningen af de leverede genstande.

 

MANGLER OG REKLAMATIONER

Det påhviler køber at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler ved modtagelsen. Indsigelser mod mængde og kvalitet af modtagne leverancer skal omgående meddeles sælgeren.

Såfremt der konstateres mangler, er køber forpligtiget til inden 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, at reklamere skriftligt overfor sælger. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.  

Efter at risikoen for leverancen er gået over til køberen, har sælgeren intet ansvar for mangler ud over de ovenfor foreskrevne. Sælgeren kan således ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til drifts- og avancetab, tidstab og følgeomkostninger i øvrigt, som manglen måtte have forvoldt.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vor skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

FORSINKELSE

En eventuel forsinkelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

Såfremt forsinkelsen er væsentlig, har køber dog mulighed for at vælge mellem at kræve aftalen  gennemført til en ny leveringsdato eller at annullere ordren, men køber er ikke berettiget til erstatning.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

I tilfælde af forsinkelse eller mangler har køber ikke andre mislighedsbeføjelser end de ovenfor anførte. I pkt. 6 og 7.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af forsinket levering eller mangler.

 

ANSVAR FOR LEVERANCENS  SKADEFORVOLDELSE/PRODUKTANSVAR

Forvolder en leverance fra sælgeren skade, er sælgeren ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af sælgeren. Sælgeren har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Sælgeren har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

Såfremt sælgeren i forbindelse med leverancen måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgerens leverancer.

 

FORCE MAJEURE

Sælger er ansvarsfri, hvis manglende opfyldelse af aftalen skyldes omstændigheder, sælger ikke med rimelighed er herre over, herunder mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, strejke, lock-out, slow-down, brand, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra leverandører forårsaget af nogle af de nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, uden ubegrundet ophold, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af de nævnte omstændigheder.

 

AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER – VÆRNETING

Tvistigheder i anledning af leverancen og/eller aftalen skal afgøres efter dansk ret og ved sælgerens værneting.

 

Vejen, August 2020.